Bộ phận trực thuộc

Bộ phận trực thuộc

TRUNG TÂM NGHĨA TRANG BIÊN HÒA

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ: - Dịch vụ mai táng, hỏa táng và địa táng thuộc phạm vi quản lý của Trung tâm. - Kiểm tra chất lượng dịch vụ xây mộ, huyệt kim tĩnh, dịch vụ mai táng, an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp nhà xưởng nơi làm việc. - Hệ thống quản lý nghĩa trang trực tuyến: http://nghiatrang.sonaenco.com.vn

1900 3160