Chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng và môi trường của Công ty Cổ phần Môi trường Sonadezi

Thứ Ba, 19/09/2023 13:28

Chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng và môi trường của Công ty Cổ phần Môi trường Sonadezi đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015 - ISO 14001:2015, cho phạm vi: “Thu gom, Vận chuyển và Xử lý chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường” – Chứng nhận hiệu lực từ ngày 22/9/2023 đến 21/9/2026

1900 3160