Vận hành, duy tu hệ thống chiếu sáng công cộng, đèn giao thông

Vận hành, duy tu hệ thống chiếu sáng công cộng, đèn giao thông

Quản lý vận hành hệ thống chiếu sáng trong thành phố của Công ty đã tăng về số lượng và hạng mục công tác như sau: năm 1999 công ty chỉ quản lý 1.805 bóng đèn, đến nay công ty đã quản lý vận hành hơn 7.348 bộ đèn cao áp, 142 tủ điện và 32 nút tín hiệu giao thông trên địa bàn thành phố;

1900 3160